Ur kyrkorådets protokoll

27 januari 2015

På grund av de ökade kostnaderna för Särslövs kyrkas renovering har Stiftsstyrelsen beslutat att tilldela Uppåkra församling 1,94 milj kr i kyrkoantikvarisk ersättning.

24 februari 2015

Personalutskottet har till ny kyrkovaktmästare utsett Kajsa Norén.
Till ny säsongsanställd kyrkogårdsarbetare har Jesper Wernersson utsetts.

21 april 2015

Kamrer Lars Rydén redogjorde för förvaltningsberättelsen och årsredovisningen för 2014.
Bokslutet för 2014 uppvisar ett överskott på 26 686 kr.
Två nya altarljusstakar till Särslövs kyrka har färdigställts.

19 maj 2015

Diakon Ebba Älverbrandt slutar sin tjänst i Uppåkra församling och kommer att arbeta som diakon i Malmö.
Tidigare beslut om ändamål för församlingskollekt på pingstdagen ändras så att kollekten tillfaller de jordbävningsdrabbade i Nepal.

8 september 2015

Kyrkoherde PG Hansson informerade om att komminister Jonas Persson har sökt och fått en tjänst i Domkyrkoförsamlingen i Lund. Han börjar sin tjänstgöring där den 1 oktober.
Kyrkorådet beslöt att som extra resurs i församlingsarbetet anställa komminister Johanna Öhman under ett år från den 1 oktober 2015.

10 oktober 2015

Kamrer Lars Rydén presenterade budgetberedningens förslag till budget gällande år 2016.
Kyrkorådet har föreslagit kyrkofullmäktige att besluta om oförändrad kyrkoavgift på 1,16 kr samt en höjning av begravningsavgiften med 0,05 kr till 0,24 kr för år 2016.

8 december 2015

Kyrkoherde PG Hansson informerade om att biskop Johan Tyrberg kommer till Bara kontrakt för biskopsvisitation den 19-23 april 2016.
Kyrkorådet utsåg Jan Lindblad som ordinarie ledamot och PG Hansson som ersättare i styrelsen för Uppåkra Arkeologiska Center (UAC).

15 mars 2016

Kyrkorådet beslöt att ledigförklara diakontjänsten och att utse en rekryteringsgrupp.

26 april 2016

Kamrer Lars Rydén redogjorde för förvaltningsberättelsen och årsredovisningen för 2015. Bokslutet för år 2015 uppvisar ett överskott på 400 069 kr.
Kyrkoherde PG Hansson redogjorde för verksamhetsuppföljningen gällande verksamhetsåret 2015.
Kyrkorådet beslöt att förlänga tiden för komminister Johanna Öhman som extra resurs i församlingsarbetet fram t.o.m. 30 september 2017.

24 maj 2016

Kyrkoherde PG Hansson informerade om planer kring utbyggnad/ombyggnad av församlingsgården och visade ritningar och skisser som anlitad arkitekt har presenterat.

13 september 2016

Arkitekt Jack Lindgren presenterade två olika alternativ till om- och tillbyggnad av församlingsgården. Kyrkoherden, personalen och fastighetsutskottet kommer att arbeta vidare med frågan under år 2017.

18 oktober 2016

Kamrer Lars Rydén presenterade budgetberedningens förslag till budget gällande år 2017.
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att besluta om oförändrad kyrkoavgift på 1,16 kr.
Församlingen ska ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning hos Lunds stift för planerad renovering av Mölleberga kyrka år 2018. Kostnaden för renoveringen har beräknats till cirka 2,1 milj kr.

24 januari 2017

Det utsågs en rekryteringsgrupp som ska arbeta med tillsättandet av diakontjänsten i Uppåkra församling.

18 april 2017

Kamrer Lars Rydén redogjorde för förvaltningsberättelsen och årsredovisningen för 2016. Bokslutet för år 2016 uppvisar ett överskott på 1 083 753 kr.
Kyrkoherde PG Hansson redogjorde för verksamhetsuppföljningen gällande verksamhetsåret 2016.
Kyrkorådet beslöt att komminister Johanna Öhmans tjänst som extra resurs går över till en tillsvidareanställning.
Personalutskottets ordförande informerade om att som ny kyrkovaktmästare har Lena Nikasson anställts från och med den 1 maj 2017.

23 maj 2017

Personalutskottets ordförande informerade om att vikarierande assistenten Anette Gottfridsson har blivit erbjuden 75 % tjänstgöring som assistent och tackat ja till erbjudandet.

13 juni 2017

Det beslöts att anställa Carina Innings på en tillsvidaretjänst, 100 %, som diakoniassistent fr o m den 1 augusti 2017.

17 oktober 2017

Kamrer Lars Rydén presenterade budgetberedningens förslag till budget gällande år 2018. Budgetförslaget visar ett underskott på 3,5 milj kr som är hänförligt till renovering av Församlingsgården samt yttre renovering av Mölleberga kyrka.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att besluta om oförändrad kyrkoavgift på 1,16 kr.

Det beslöts att inköpa en kistorgel med huvudsaklig placering i Tottarps kyrka.

Fastighetsutskottets ordförande Lars Törnquist meddelade att stiftsstyrelsen har beviljat kyrkoantikvarisk ersättning för Mölleberga kyrka med 749 tkr för dräneringsarbeten, renovering av fasad och renovering av torntak.

Kyrkoherde Per-Göran Hansson informerade om att han avser att gå i pension från och med den 1 april 2018.

21 november 2017

En rekryteringsgrupp utsågs för att utforma en annons angående kyrkoherdetjänsten.

12 december 2017

Gruppen för rekrytering av ny kyrkoherde informerade om den pågående rekryteringsprocessen. Sista ansökningsdagen är den 15 januari 2018. Den 8 februari sammanträder Domkapitlet och beslutar om behörighetsförklaring av de sökande.

Fastighetsutskottets ordförande Lars Törnquist avtackades med en gåva för det gedigna arbete som han lagt ner i fastighetsutskottet.

Ordförande Åke Netterheim, som avgår efter 32 år i kyrkorådet, varav 23 år i presidiet, avtackades med en gåva och blomma. Förste vice ordförande Sven-Ingvar Tuvesson tackade för ett mycket gott samarbete under åren.

20 mars 2018

Det beslöts att som fastighetsansvarig utse Jan Lindblad och som biträdande fastighetsansvarig Andreas Welin.

Jan Lindblad informerade om att den yttre renoveringen av Mölleberga kyrka är nu påbörjad. Arbetet ska vara slutfört den 15 september.

Kyrkoherden konstaterade att detta sammanträde är hans sista i Uppåkra församling. Han pekade på det samförstånd och ömsesidiga respekt som präglat alla hans år i Uppåkra församling och som har genomsyrat samarbetet mellan kyrkoråd och arbetslag. Kyrkoherden framförde ett tack för all klokhet och respekt.

Ordföranden Karin Stavne tackade å allas vägnar kyrkoherden för hans goda arbete i Uppåkra församling och önskade honom en bra pensionärstid.

17 april 2018

Det beslöts att anställa Tanja Kamensky som ny kyrkoherde.

Årsredovisningen och förvaltningsberättelsen för 2017 presenterades. Bokslutet för år 2017 uppvisar ett överskott på 330 428 kr.

Vikarierande kyrkoherde Magnus Haraldsson redogjorde för verksamhetsuppföljningen gällande verksamhetsåret 2017. Det konstaterades att församlingen har en levande verksamhet och att målen i stort sett har uppfyllts inom budgetramen.

22 maj 2018

Tanja Kamensky börjar sin tjänstgöring som kyrkoherde i Uppåkra församling den 1 september 2018. Mottagandet sker söndagen den 21 oktober 2018.

12 juni 2018

Renoveringen av Mölleberga kyrka pågår. Kostnaden har beräknats till 3 mkr.

11 september 2018

Jan Lindblad informerade om att renoveringen av Mölleberga kyrka är avslutad. Torntaket är totalrenoverat. Takpannor är utbytta. Bjälkar är åtgärdade och tornrummet har fått nytt golv. Kyrkan återöppnas den 16 september.

Grinden till kyrkogården har plockats ner och kommer att renoveras.

Även kyrkogårdsmuren och bårhuset ska renoveras. Offertarbete pågår.

16 oktober 2018

Kamrer Lars Rydén presenterade budgetberedningens förslag till budget gällande år 2019.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att besluta om oförändrad kyrkoavgift på 1,16 kr.

26 februari 2019

Kyrkorådet utsåg Jan Lindblad som ordinarie ledamot och Tanja Kamensky som ersättare i styrelsen för Uppåkra Arkeologiska Center (UAC).